Non-conformiteit

in samenwerking met Hoens & Souren Advocaten

SPECIAL: Anderhalf jaar 12 maanden 'wettelijke garantie'.

Hoe beoordeelt de rechter het beroep op non-conformiteit?

Krijgt de consument altijd gelijk?

Vier cases uit de praktijk besproken door automotive advocaat Maarten Brouwers

27 april 2022
Sinds deze datum is de omgekeerde bewijslast bij consumentenkoop in het voordeel van de consument verlengd van 6 naar 12 maanden. Autobedrijven zagen de afgelopen tijd een sterke toename van het aantal consumenten dat een beroep deed op de ‘wettelijke garantie’. Consumenten zijn daartoe mede aangespoord door Tv-programma’s, consumentenorganisaties en ‘verjaardagenexperts’. Hoe staan de zaken ervoor 18 maanden na invoering van 12 maanden ‘wettelijke garantie’?

"Transporting Wheels is meestal goedkoper en sneller dan de concurrent"
Afleveren op locatie

Hoens & Souren Advocaten

Hoens & Souren Advocaten kent de markt en de ontwikkelingen die de toekomst van de automotive vormgeven. De multidisciplinaire teams van Hoens & Souren Advocaten combineren kennis van uw sector met specialistische kennis van – en ervaring met – verschillende rechtsgebieden.

Mogelijk ken je Maarten Brouwers van zijn columns in Aftersales Magazine of workshops over non-conformiteit zoals op de AutoProf te Gorinchem.

Meer zekerheid met de garantieoplossingen van Autotrust

Autotrust is dé garantiedienstverlener in Nederland op het gebied van autogaranties. Ze zijn inmiddels uitgegroeid tot marktleider op het gebied van garanties voor zowel gebruikte als nieuwe voertuigen.

Elk autobedrijf is anders, maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: klanten met een goed gevoel naar huis laten gaan. De garantieoplossingenvan Autotrust dragen bij aan een positieve klantbeleving. Laat ze daarom het garantie- en claimproces van je uit handen nemen, zodat jij je kunt richten op waar je echt in uitblinkt: het verkopen van auto’s.

Autotrust is partner van Mobilox. Autotrust garanties kun je afsluiten binnen je Mobilox omgeving!

"Transporting Wheels is meestal goedkoper en sneller dan de concurrent"

Bescherming van de consument
De Europese wetgever heeft de positie en de bescherming van consumenten hoog in het vaandel staan. De consument is meestal de zwakkere en minder deskundige contractspartij. Is de wetgever met die 12 maanden te ver doorgeschoten? Op deze pagina bespreekt automotive advocaat Maarten Brouwers vier cases die zijn behandeld door een rechter. Daaruit blijkt dat de consument lang niet altijd gelijk krijgt.

"Transporting Wheels is meestal goedkoper en sneller dan de concurrent"

Hoe vaak krijgt de consument gelijk?

Begin 2023 heeft Maarten ruim 50 uitspraken uit 2022 van Nederlandse rechters onderzocht. Deze uitspraken zijn openbaar en voor iedereen (soms geanonimiseerd) toegankelijk op de website van de rechtspraak. Ongeveer 30 zaken hebben betrekking op consumentenkoop en 20 zaken hebben betrekking op B2B, dus voornamelijk tussen autobedrijven onderling. Uit dat onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• In geval van consumentenkoop kreeg 40% van de consumenten gelijk;
• In geval van B2B kreeg 25% van de kopers gelijk;
• Hoge koopprijs en lage kilometerstand? Consument krijg vaker gelijk;
• Lage koopprijs en hoge kilometerstand? Consument krijgt minder vaak gelijk.

Verwachtingen
Dat de consument bij een hogere koopprijs en lagere kilometerstand vaker gelijk krijgt is begrijpelijk. Hij mag van een dergelijke auto over het algemeen ook meer verwachten. Dat is de hamvraag bij non-conformiteit: Wat mag de koper op grond van de overeenkomst verwachten? Die vraag is niet in het algemeen of zwart-wit te beantwoorden. Wel is het mogelijk om aan de hand van een beetje theorie en praktijkvoorbeelden onder de knie te krijgen hoe het systeem en de omgekeerde bewijslast werkt.
De uitkomst is in lijn met eerdere onderzoeken. Grofweg komt het er al jaren op neer dat de vordering van de consument in de helft van de gevallen door de rechter of de Geschillencommissie Voertuigen wordt afgewezen. Natuurlijk komen niet alle gevallen voor de rechter. Vaak komt u al in het voortraject tot een passende oplossing met de consument.

Wat is non-conformiteit?
Non-conform betekent dat de afgeleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt indien die auto mede gelet op de mededelingen die de verkoper over de auto heeft gedaan;
niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Wanneer is de auto conform de koopovereenkomst?
De koper mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die:

• voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en
• waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Gevolgen non-conformiteit bij consumentenkoop
Wanneer de non-conformiteit zich binnen een jaar na aflevering openbaart, dan wordt vermoed dat het gebrek al bestond ten tijde van de aflevering. Dat gebrek moet dan door of op kosten van de verkoper worden hersteld. Als dat niet kan of de herstelkosten niet in verhouding staan tot de koopprijs, mag de koper de overeenkomst ontbinden en de koopsom terugvragen.

Gebrek
Het begrip gebrek moet ruim worden opgevat. Het kan gaan om een technisch mankement, maar ook om een teruggedraaide kilometerstand, een onbesproken schadeverleden, een ontbrekende optie of te weinig pk’s. Of dat gebrek vervolgens non-conformiteit oplevert hangt ervan af of de koper dat gebrek op grond van de koopovereenkomst had kunnen verwachten of juist niet. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Welke omstandigheden kunnen dat zijn?

• Wat is de koopprijs van de auto?
• Wat is de kilometerstand ten tijde van de aflevering?
• Wat is de leeftijd van de auto ten tijde van de aflevering?
• Wat staat er vermeld op de offerte en koopovereenkomst?
• Op welke manier is de auto te koop aangeboden?
• Welke vragen heeft de koper gesteld?
• Welke toezeggingen heeft de verkoper gedaan?
• Hoeveel kilometer heeft de auto gereden sinds de aflevering tot het defect?
• Enzovoort.

Contractuele garantie
Veel consumenten begrijpen de ‘wettelijke garantie’ als een contractuele (bijvoorbeeld BOVAG)-garantie. Bij een contractuele garantie garandeert de verkoper niet dat er niets defect gaat, maar garandeert hij slechts dat hij de herstelkosten voor zijn rekening neemt als er een mankement is. Welke mankementen daaronder vallen staat vermeld in de garantievoorwaarden. De ‘wettelijke garantie’ gaat over verwachtingen en niet over garanties. Daarom staat ‘wettelijke garantie’ steeds tussen aanhalingstekens. Het is geen garantie.

Twee vragen
Voordat de consument een beroep kan doen op de ‘wettelijke garantie’, moet hij stellen en onderbouwen dat er sprake is van non-conformiteit. Hij moet dus uitleggen waarom hij het specifieke gebrek op grond van de koopovereenkomst niet hoefde te verwachten. Hier wordt hij nog niet geholpen met de omgekeerde bewijslast. Dat is vermoedelijk de reden dat veel consumenten meteen de sprong maken naar: ‘Ik heb recht op herstel’. Dat is pas aan de orde als de eerste vraag bevestigend is beantwoord.

• Vraag 1:  Is er sprake van non-conformiteit?
• Vraag 2: Zo ja, wie moet de rekening betalen?

Omgekeerde bewijslast
Als de consument de eerste vraag met ja kan beantwoorden, heeft hij het voordeel van de omgekeerde bewijslast. Dan wordt vermoed dat wanneer het gebrek zich binnen 12 maanden na aflevering openbaart, het al aanwezig was op het moment van aflevering. Stel de turbo loopt vast acht maanden na aflevering en de consument hoefde dat niet te verwachten, dan wordt vermoed dat die turbo al op het moment van aflevering defect was. Dat hoeft dan in technische zin niet zo te zijn, maar de wetgever helpt de consument hier dus op weg om het gelijk aan zijn kant te krijgen.

Escape: bewijsvermoeden
De consument kan achterover leunen en de verkoper mag proberen een tegendeelbewijs te leveren. Kortom, is er een andere oorzaak van buitenaf die het gebrek heeft veroorzaakt? Heeft de auto in de sloot gelegen? Zijn er nadien wijzigingen aangebracht aan de auto die mogelijk het gebrek hebben veroorzaakt? In de meeste gevallen slaagt het autobedrijf er niet in om het bewijsvermoeden te weerleggen. Daarom is het vooral van belang te betwisten dat er sprake is van non-conformiteit. Het is een gebrek dat de koper op grond van de overeenkomst juist wel had kunnen verwachten.

Grijs gebied
De verkoper zal redelijkerwijs mee moeten denken met de consument of hij het gebrek mocht verwachten of niet. In voorkomende gevallen zal de verkoper een passende oplossing moeten aandragen. Neem een vastgelopen motor binnen zeven maanden na aflevering van een vier jaar oude auto. De consument betaalde €25.000,00 voor de auto met een kilometerstand van 100.000. Dat zal al snel non-conformiteit kunnen opleveren. Het autobedrijf zal de motor moeten herstellen.

Wat kan de consument vorderen?
Als het beroep op non-conformiteit slaagt, kan de consument reparatie van het gebrek vorderen. De consument hoeft daar niet voor te betalen. De verkoper moet hier binnen een redelijke termijn aan voldoen. Doet de verkoper dat niet of reageert de verkoper niet, dan mag de consument het gebrek door een ander laten herstellen en bij de verkoper de gemaakte kosten in rekening brengen. Als herstel onmogelijk is of niet in verhouding staat tot de koopprijs van de auto, mag de koopovereenkomst ontbonden worden. De auto gaat retour verkoper en de consument krijgt de koopprijs terug.

Plichten koper
Het is de plicht van de consument die met een gebrek wordt geconfronteerd, dat binnen een redelijke termijn aan de verkoper te melden. Doet de consument dat niet, dan loopt hij het risico zijn rechten te verspelen. Datzelfde geldt voor de consument die zonder overleg met de verkoper het gebrek door een derde laat herstellen. Die kan de rekening niet meer indienen bij de verkoper. De verkoper moet eerst zelf door de consument in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te herstellen.

Consument doet beroep op non-conformiteit: wat nu?
• Initiatief ligt bij koper
• Ga met consument in gesprek, steek uw hand uit!
• BOVAG-koper kan naar Bemiddeling BOVAG en Geschillencommissie Voertuigen
• Rechtsbijstandverzekering? U heeft recht op vrije advocaatkeuze
• Advocaat inschakelen? Soms ook vergoed door uw verzekeraar
• Schakel tijdig een specialist in voor overleg en advies
• Gerechtelijke procedure? Weeg vooraf uw kansen en kosten af

Tips voor uw praktijk
• Pas op met het doen van toezeggingen – schept verwachtingen!
• Zoals gezien en bereden? Verkocht zonder garantie? – Dat helpt u niet altijd.
• Leg specifieke afspraken (defecten) vast in de koopovereenkomst
• Wees daarbij expliciet en ondubbelzinnig
• Niet alleen het papier is van belang, wat is er gezegd tijdens het gesprek?
• Afhankelijk van alle specifieke omstandigheden van het geval
• Bied hulp aan, kom klant tegemoet, draag oplossingen aan
• Verhoog het ‘garantiepotje’. Recht is recht en krom is krom
• Verzeker het risico bij een derde
• Blijf in gesprek met uw klant!
• Marketinginstrument:

‘Liever een mooie review dan een rechtszaak!’

Voorbeelden uit de praktijk: uitspraken van rechters

Casus 1

VW Polo, bj. 2015, 142.323 km., koopprijs € 8.500,00
De in 2020 ingevoerde Polo wordt door een autobedrijf verkocht en afgeleverd op 1 februari 2023. Volgens de website autoverleden.nl zijn er geen schades aan de auto bekend, maar vermeld wordt dat het om een importauto gaat, zodat niet kan worden nagegaan wat er eerder met de auto is gebeurd. Op 14 februari 2023 laat de koper bij een andere partij voor € 448,00 aan onderhoud uitvoeren.

Op 24 februari 2023 brengt de koper de Polo bij een autobedrijf, dat adviseert om voor € 912,00 aan reparaties uit te laten voeren. Er is iets mis met het luchtfilter en het aanzuigkanaal. De onderzoekskosten bedragen € 76,04. De koper wil dat de verkoper de Polo terugneemt en aan haar de koopsom plus de kosten betaald, want de auto is non-conform. Bovendien mag zij te allen tijde een koop herroepen, zonder opgaaf van redenen, is haar stelling.

Het recht om de koop te herroepen is hier niet van toepassing. Het is geen koop op afstand. De koper moet dus een beroep kunnen doen op non-conformiteit om de koop te kunnen ontbinden. Zij draagt daartoe twee tekortkomingen aan: het schadeverleden en de herstelkosten.

Volgens een ander autobedrijf is de carrosserie van de Polo verlijmd, de koper laat na om dat te onderbouwen met bijvoorbeeld foto’s of andere objectieve gegevens. De kantonrechter kan zo niet vaststellen dat het daadwerkelijk om een schadeauto gaat. Daarom verwerpt de kantonrechter de stelling van de koper dat de verkoper een op hem rustende mededelingsplicht heeft geschonden door niet te melden dat sprake is van een schadeauto.

Ten overvloede en ter informatie van partijen verwijst de kantonrechter naar een eerdere uitspraak van het hof Den Bosch. Het is over het algemeen niet zo dat een koper bij voorbaat mag aannemen dat een verkoper het schade- en onderhoudsverleden van een auto kent en dat hij dat te allen tijde kent of moet kennen. Als de verkoper niets bekend is, kan hij daarover geen mededelingen doen.

Ten aanzien van de gemaakte onderhoudskosten heeft de koper niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt waarom zij die kosten niet hoefde te verwachten. Het gaat immers om een acht jaar oude auto. Datzelfde geldt voor de geadviseerde reparaties aan het luchtfilter en aanzuigkanaal, die te verwachten zijn bij een kilometerstand van ruim 142.000. De koper heeft niet onderbouwd waarom zij die reparaties niet hoefde te verwachten. Uit het voorgaande volgt dat er geen sprake is van non-conformiteit. De koper heeft niet het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

Ook het beroep op dwaling met vernietiging van de koopovereenkomst slaagt niet. Een beroep op dwaling had kunnen slagen als onder meer vast staat dat het om een schadeauto zou gaan. Maar dat kan niet worden vastgesteld. Bovendien had de verkoper alleen dan de mededelingsplicht geschonden wanneer hij daar kennis over had gehad en die informatie voor belang was geweest voor de koper.

Geen non-conformiteit, geen dwaling
Uit deze uitspraak illustreert mooi dat het vooral gaat om verwachtingen. De koper moet stellen waarom zij die gebreken niet hoefde te verwachten. De koper slaagde daar niet in. Wees dus als verkoper realistisch over de auto. De uitspraken van de verkoper kan bepaalde verwachtingen scheppen.

Rb. Midden-Nederland, 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4310. 

Casus 2

Audi TT, bj. 2009, 113.452 km., koopprijs € 18.500,00
De Audi wordt op 28 juni 2021 verkocht en geleverd aan de consument. Op de aankoopfactuur staat vermeld: “Geen garantie, gekocht zoals gezien. Airco werkt slecht, motorlampje brandt, schakelunit is defect, koplamp beeld onjuist”. Op 22 juli 2021 is de motor defect geraakt. De consument heeft het autobedrijf daarover geïnformeerd.

Na inspectie blijkt dat een tandwiel in de motor is afgebroken en er is schade aan de krukas en drijfstang van de vierde cilinder. Dat kan niet van het ene op het andere moment zijn ontstaan, het proces was al enige tijd gaande en kan veroorzaakt zijn door oliedrukproblemen. De consument ontbindt de koopovereenkomst per brief op 16 september 2021 en wil de aankoopsom terug. Hij had niet hoeven verwachten dat de motor vier weken na aflevering stuk zou gaan.

Het garagebedrijf verweert zich, er is immers geen garantie afgesproken en de koper was bekend met de motorstoring. Dat zou hij zelf oplossen. De kantonrechter gaat voorbij aan de stelling dat geen garantie is afgesproken. In geval van consumentenkoop kan volgens de wet niet worden afgeweken van de regel om een beroep te doen op ontbinding wegens non-conformiteit.

Is er sprake van non-conformiteit? Volgens de kantonrechter staat het feit dat het motorlampje brandde er niet aan in de weg dat hij mocht verwachten dat de auto voor normaal gebruik geschikt zou zijn. Het motorlampje was gereset en bleef uit en had te maken met de nokkenasverstelling. In het verlengde daarvan hoefde hij niet te verwachten dat de motor zou stuklopen.

Hieruit volgt dat aangenomen moet worden dat de auto ten tijde van de aflevering niet beantwoordde aan de overeenkomst. In geval van consumentenkoop wordt vermoed dat de auto bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, als de afwijking zich binnen zes (sinds 27 april 2022: 12) maanden openbaart. Daar is hier sprake van. Het autobedrijf mag dat bewijsvermoeden weerleggen en stelt dat de consument te hard met een koude motor heeft gereden, maar het blijft gissen. Dat is volstrekt onvoldoende om het bewijsvermoeden te weerleggen.

Non-conformiteit en koopsom retour koper
De consument heeft de koopovereenkomst terecht ontbonden wegens non-conformiteit. De Audi moet retour verkoper en de koper krijgt de aankoopsom terug, te vermeerderen met de incassokosten en kosten voor verzekering en motorrijtuigenbelasting over de periode waarin de consument de Audi niet kon gebruiken. Uit de enkele opmerking op de factuur ‘motorlampje brandt’ volgt niet dat de koper hoefde te verwachten dat de motor binnen vier weken na aflevering defect zou gaan.

Wat kan de consument vorderen?
Als het beroep op non-conformiteit slaagt, kan de consument reparatie van het gebrek vorderen. De consument hoeft daar niet voor te betalen. De verkoper moet hier binnen een redelijke termijn aan voldoen. Doet de verkoper dat niet of reageert de verkoper niet, dan mag de consument het gebrek door een ander laten herstellen en bij de verkoper de gemaakte kosten in rekening brengen. Als herstel onmogelijk is of niet in verhouding staat tot de koopprijs van de auto, mag de koopovereenkomst ontbonden worden. De auto gaat retour verkoper en de consument krijgt de koopprijs terug.

Rb. Noord-Holland, 13 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:7526

Casus 3

Fiat Punto, bouwjaar 2002, 132.665 km., koopprijs € 1.350,00
Op 22 november 2022 wordt de 20 jaar oude Punto afgeleverd aan de consument. Ondanks de lage koopsom van € 1.350,00 levert de verkoper de Fiat af met een nieuwe APK en accu. Er wordt afgesproken dat de auto ‘zonder garantie’ wordt verkocht.

Rond 19 januari 2023, ongeveer twee maanden na de aflevering, meldt de consument zich bij de verkoper. Hij kan niet meer rijden met de Fiat, omdat schakelen onmogelijk is. De consument eist herstel van het defect en laat de verkoper alvast weten, bij gebreke daarvan, de koop te zullen ontbinden.

De Fiat komt per auto-ambulance aan bij de verkoper. Die stelt vast dat de koppeling defect is. Een nieuwe koppeling zou € 1.200,00 gaan kosten. Ondanks dat de herstelkosten bijna gelijk zijn aan de koopprijs van de Punto, doet de verkoper een mooi voorstel aan de consument. Hij is bereid de reparatiekosten 50/50 te verdelen.

De consument gaat daar niet mee akkoord en ontbindt de koopovereenkomst. Hij wil alle kosten terug. Weer is de verkoper genereus en zegt toe alle kosten te vergoeden. De consument levert een bonnetje in van ruim € 2.000,00, inclusief buitengerechtelijke- en incassokosten. Dat gaat de verkoper een brug te ver en betaald vervolgens helemaal niets aan de consument.

De consument stapt naar de rechter omdat hij vindt dat hij een dergelijk gebrek niet had hoeven te verwachten. De verkoper snapt er niets van. Hij heeft de auto ‘zonder garantie’ verkocht en ondanks dat heeft hij toch een mooi voorstel gedaan? Ook snapt hij niet hoe de consument ineens met een vordering komt die ruim hoger ligt dan de betaalde koopprijs.

De rechter redeneert als volgt. De verkoper is verplicht een zaak te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst. In geval van een auto gaat het erom dat men die auto kan gebruiken om veilig aan het verkeer deel te nemen. Als dat niet kan als gevolg van een gebrek, dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt of hersteld, is er sprake van non-conformiteit.

Maar van deze regel kan worden afgeweken als de koper het risico op dergelijke gebreken heeft aanvaard. Dat de auto ‘zonder garantie’ is verkocht is in geval van consumentenkoop niet voldoende. De wet staat een dergelijke algemene vrijwaring niet toe.

Wat wel van belang is, is dat het hier gaat om een 20 jaar oude Fiat met een koopsom van € 1.350,00. Het is algemeen bekend dat een auto aan slijtage onderhevig is en de kans dat mankementen groter wordt naarmate de auto ouder is en meer kilometers heeft gereden. In dit geval moet de consument bij een lage aanschafprijs bedacht zijn op het nadeel daarvan, namelijk dat er eerder gebreken zullen ontstaan dan bij een nieuwere auto.

De consument had mede gezien de leeftijd van de auto, de lage koopprijs en de voorwaarde ‘zonder garantie’ nader onderzoek kunnen doen. Dat heeft hij kennelijk niet gedaan. Het risico van de defecte koppeling kan niet op de verkoper worden afgewenteld. De rechter wijst de vorderingen van de consument af.

Geen non-conformiteit
De verkoopvoorwaarde ‘geen garantie’ leidt niet tot uitsluiting van de mogelijkheid voor de consument om een beroep te doen op non-conformiteit. Wel draagt het bij aan de verwachtingen die de consument op grond van de koopovereenkomst mag hebben. Een gebruikte auto hoeft niet nieuw te zijn. Een gebruikte auto mag gebreken vertonen. De mate waarin, is onder meer afhankelijk van de koopprijs, leeftijd en kilometerstand van de auto.

Rb. Zeeland-West-Brabant, 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5720.

Casus 4

Mini Cooper, bouwjaar 2007, 144.913 km., koopprijs € 5.970,00
Het autobedrijf biedt de Mini te koop aan op internet en vermeldt daarbij dat het gaat om een ‘zeer mooie en technisch goed onderhouden auto’. De consument koopt de auto voor € 5.970,00. Op 12 november 2021 wordt de Mini afgeleverd. Op de verjaardag van Sinterklaas strandt de Mini langs de snelweg.

De Wegenwacht komt ter plaatse, die reset het motormanagementlampje. De Mini kan weer verder. De verkoper haalt de Mini op 12 december 2021 op bij de consument. De motor blijkt defect. De verkoper plaatst een andere motor en stelt de Mini op 12 maart 2022 (dus drie maanden later) weer ter beschikking aan de consument. Helaas komt er al op 18 maart 2022 weer een vreemd geluid onder de motorkap vandaan.

De consument is er klaar mee en stuurt op 22 maart 2022 een brief naar het autobedrijf. De consument ontbindt de koopovereenkomst en wil de door haar betaalde koopsom terug. Bovendien vordert zij de kosten die zij heeft moeten maken. De consument vindt dat zij niet normaal aan het verkeer kan deelnemen en bovendien is de eerdere reparatie niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

De verkoper betwist dat de Mini gebreken vertoont. De Mini staat nu ergens anders en hij heeft al een andere motor gekregen. De consument had hem maar moeten informeren en de gelegenheid moeten geven om onderzoek te doen alvorens zomaar de koop te ontbinden.

In de procedure stelt de consument dat nu de DSC-regeleenheid defect is en een specifieke cilinder een storing geeft en de compressie daarvan afwijkt. Voor nader onderzoek zou de motor open moeten. De verkoper hoort het aan en wil het eerst zelf zien en beoordelen.

Ondanks de leeftijd van de auto mag de koper ervan uitgaan dat zij veilig aan het verkeer kan deelnemen. Mede gezien de specifieke melding op internet bij de Mini en algemene aanprijzingen van het autobedrijf dat op haar website ‘geheel betrouwbare auto’s’ worden aangeboden, hoefde de consument naar het oordeel van de rechter dergelijke gebreken niet te verwachten. Dat de Mini in dit geval ‘zonder garantie’ is verkocht doet daar niet aan af.

Voorts oordeelt de rechter dat de consument niet een tweede keer het autobedrijf in gebreke hoeft te stellen. Hij is van mening dat het autobedrijf het eerste gebrek niet zonder overlast, zoals de wet vereist, heeft hersteld. Dat duurde drie maanden. Bovendien heeft het autobedrijf pas na vijf weken toegezegd de Mini te zullen herstellen. Vervolgens moest de consument steeds zelf het autobedrijf contacten om geïnformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden.

Dat kan volgens de rechter niet voor een tweede keer van de consument worden gevergd. De consument heeft de eerste keer al grote overlast ervaren. De rechter bevestigd dat de consument de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. De Mini gaat retour verkoper en de koopsom gaat retour consument. Maar er is nog meer voor de consument. Zij heeft ook recht op vergoeding van kosten voor wegenbelasting en verzekering gedurende de drie maanden dat zij de Mini niet heeft kunnen gebruiken.

Non-conformiteit
In dit geval is er sprake van non-conformiteit. Mede door de aanprijzingen heeft de verkoper hoge verwachtingen gewekt bij de consument. Nu de Mini die verwachtingen niet heeft waargemaakt, ligt het risico daarvan bij het autobedrijf. Had het autobedrijf het eerste gebrek voortvarender opgepakt, dan had de rechter wellicht afgezien van toewijzing van de aanvullend gevorderde schadevergoeding door de consument.

Rb. Midden-Nederland, 26 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:873.

Over Maarten Brouwers – Hoens & Souren Advocaten

Maarten is initiatiefnemer van de automotive-sectie van het advocatenkantoor. Hij heeft na IVA-Driebergen jarenlang auto’s verkocht, een dealervestiging geleid en gewerkt voor een aftermarket-leverancier in de automotive. Daarbij liep hij tegen juridische vragen aan en besloot aanvullend rechten te studeren. Hij heeft vervolgens een switch gemaakt naar de advocatuur en adviseert sindsdien voornamelijk ondernemers in de automotive. Kortom, een advocaat met benzine in de aderen.